Handlarbord


Swedbank har utökat ett av sina handlarrum, där handel med värdepapper och valutor pågår med 38 stycken nya handlararbetsplatser. För att de nya arbetsplatserna skulle rymmas inom handlarrummet flyttades ett större konferensrum med plats för morgonsamlingar för 50 personer till en angränsande fastighet.
I samband med utökningen av arbetsplatser byttes ett befintligt kylundertak ut till nya effektivare kylbafflar som tillsammans med ny belysning integrerades i nytt undertak.

Varje arbetsplats har försetts med uttag för kraft, data och handlartelefoner för att uppnå så stor flexibilitet som möjligt.

Det nya konferensrummet har utrustats med full AV-utrustning uppfyllande dagens krav. Samtliga ombyggnadsarbeten har utförts under full handlarverksamhet och utförts etappvis.

I Acnl´s uppdrag har ingått projektering av anläggningsdelarna kanalisation, kraft, belysning, allmän tele, brand- och utrymningslarm.
Acnl har även projekterat nätverk och uttag för data och handlartelefoner.
I uppdraget för Acnl´s del har även ingått kontroll under ombyggnationen av el-anläggningar och slutbesiktningar.
Hela ombyggnationen stod färdig under juli 2010.

Uppdragsansvarig har varit Bernt Rahm som har arbetat med nuvarande Swedbank som kund i mer än 20 år.